آيا مي‏توان از زن، تقليد کرد، دليل شما چيست؟

آيا مي‏توان از زن، تقليد کرد، دليل شما چيست؟

تقليد‏کردن از زن، با وجود اينکه مخالف احتياط است، از باب رجوع جاهل به عالم جايز است.