اگر معتقديد که زن، انساني است که حق دارد، چنانچه مردان حق دارند، آيا زن مي‏تواند نقش تشريعي را در مسائل فقهي و قضائي و اداري، به عهده گيرد؟

اگر معتقديد که زن، انساني است که حق دارد، چنانچه مردان حق دارند، آيا زن مي‏تواند نقش تشريعي را در مسائل فقهي و قضائي و اداري، به عهده گيرد؟

ايفاي نقش، در مسائل اداري بنحو کامل، مانعي ندارد و در مسائل فقهي که در باب فرهنگي باشد، نيز مانعي ندارد. البته فقهاي زيادي در مورد جواز تقليد از زن، در فتوا درصورتي که داراي ويژگي هاي مرجعيت ديني باشد، محافظه کارانه برخورد مي‏کنند، و آن را جايز نمي‏دانند. بله، يک زن نيز مي‏تواند در مواردي که به قضا، مرتبط است حضور داشته باشد، البته به‏جز مواردي که نياز به صدور حکمي قضائي در مسائل اختلافي است، که عده اي تصدي گري او را در چنين مسأله‏اي، جايز نمي‏دانند.