در کتاب «فقه الشريعه» آمده است، که يکي از ويژگيهاي مرجع تقليد مرد بودن است، اما با نگاه

در کتاب «فقه الشريعه» آمده است، که يکي از ويژگيهاي مرجع تقليد مرد بودن است، اما با نگاهي به پاسخهاي موجود بر روي سايت جنابعالي و يا در اماکن ديگر، شرط مرد بودن مرجع تقليد ذکر نشده است، نظر جنابعالي در مورد شرط مرد بودن مرجع، چيست؟

دليل محکمي بر شرط مرد بودن وجود ندارد، ذکر برخي از شروط در کتاب «فقه الشريعه» از باب احتياط است.