آيا جايز است که از فقيهي تقليد کنيم که فاقد بعضي حواسّ [پنجگانه] از قبيل چشم و يا گوش است؟

آيا جايز است که از فقيهي تقليد کنيم که فاقد بعضي حواسّ [پنجگانه] از قبيل چشم و يا گوش است؟

چنين شرطهايي براي مرجع بودن وجود ندارد، کافي است که مرجع، جامع شرايط ديگر باشد که ذکر شده است.