آيا مکلفي که در داخل عراق است، بايد از يک مرجعي که

آيا مکلفي که در داخل عراق است، بايد از يک مرجعي که خارج از عراق است، تقليد‏کند؟ البته با وجود اينکه او به ‏شخصي نيازمند است که با جامعه او در تماس باشد، تا بتواند نيازهاي جامعه را بخوبي بفهمد.

آنچه که در تقليد، مورد نظر است اين است، که مرجع، تمام شرايط مرجعيت را داشته باشد. بودن او در کشور بخصوصي يا در کشور مکلف، شرط نمي‏باشدو با توجه به شرط نبودن اعلميت در مرجع، مکلف مي‏تواند از هر يک از فقهاي جامع الشرايط، تقليد‏کند. اما مسايلي که مربوط به سياست است، با وجود اينکه از مسائل روز است ، که بايد در آنها به فقيه عادل آگاه، رجوع کرد، ولي با اين وجود، مرجع تقليد، مي‏تواند از خلال مشاور ديني خود و يا خبره اي که خود در مورد امور کلي و مسائل امت اسلامي دارد، بهره گيرد.