آيا تبعيض، در همه موارد و زمانها جايز است يا اينکه بستگي به مسائل دشوار مقدار ضرورت دارد؟

آيا تبعيض، در همه موارد و زمانها جايز است يا اينکه بستگي به مسائل دشوار مقدار ضرورت دارد؟

جايز بودن تبعيض، ميان دو مرجع زنده، اختصاصي به موارد حرج و ضرورت دارد، که پايبند بودن به فتواي مرجع، مکلف را به مشقت اندازد.