آيا در يک مسأله مي‏ت

آيا در يک مسأله مي‏توان ميان زنده و مرده، تبعيض کرد، بگونه‏اي که در موردي به نظر مرجع مرده اي که از اوتقليد مي‏کرده مراجعه ‏کند ودر موردي ديگر، به نظر مرجع زنده؟

اگر نتيجه چنين امري، مخالفت قطعي را در پي داشته باشد، جايز نيست، در چنين حالتي مکلف، بايد هميشه درباره مسأله خاصي نظر مرجع مرده را ملاک قرار دهد يا هميشه به نظر مرجع زنده عمل نمايد.