آيا مي‏توان در برخي مسائل از مرجع مرده، تقليد کنيم، ودر مسائل ديگر به مرجع زنده، رجوع کنيم؟

آيا مي‏توان در برخي مسائل از مرجع مرده، تقليد کنيم، ودر مسائل ديگر به مرجع زنده، رجوع کنيم؟

احوط واجب، آن است که از تقليد ابتدايي ميّت، خودداري کنيم.