آيا مي‏توان بين فتواي شما و فتواي آية الله العظمي خويي(ر‏ه) تبعيض کرد؟ و در چه مواردي مي‏توان به اين تبعيض پرداخت؟

آيا مي‏توان بين فتواي شما و فتواي آية الله العظمي خويي(ر‏ه) تبعيض کرد؟ و در چه مواردي مي‏توان به اين تبعيض پرداخت؟

در صورتي که قبل از وفات او مقلدش بوده ايد، مي‏توانيد بر تقليد او باقي بمانيد يا اينکه به اينجانب در همه مسائل، عدول کنيد.