اگر تقليد، از باب رجوع جاهل به عالم است، چرا بايد از يک مرجع، تقليد کينم [نه بيشتر]؟

اگر تقليد، از باب رجوع جاهل به عالم است، چرا بايد از يک مرجع، تقليد کينم [نه بيشتر]؟

تا از هرج و مرجي که به ايجاد اختلال در رابطه بين مرجع و مقلد او، حاصل مي‏شود و نيز از وقوع قطعي او در مخالفت، جلوگيري کنيم.