برخي از مکلفين درصدد تقليد از شما بودند، ولي پس از اينکه متوجه نظر شما در مورد حرمت کشيدن سيگار شدند و اينکه شما تبعيض در اين م

برخي از مکلفين درصدد تقليد از شما بودند، ولي پس از اينکه متوجه نظر شما در مورد حرمت کشيدن سيگار شدند و اينکه شما تبعيض در اين مسأله را جايز نمي دانيد، گفتند که ما نمي‏توانيم از سيّد تقليد کنيم، زيرا آنان به سيگار کشيدن عادت کرده اند، آيا راه حلي در اين زمينه وجود دارد؟

نظر ما اين است که مکلف، مختار است که از هر يک از مراجع جامع الشرايط، تقليد‏کند، و اين جداي از اين است که، فتواي او در اين مسأله يا مسأله ديگر موافق خواسته هاي او باشد يا خير. بهر حال شايسته نيست که مکلف، تقليد را بر پايه اين امر بگذارد، زيرا در اين صورت، در هر فقيهي نظري مشاهده خواهد نمود که با نظر او در تضاد است، به ويژه اينکه همه پزشکان، به اتفاق معتقدند که سيگار کشيدن علّت بيماريهاي خطيري است که باعث مرگ افراد مي‏شود؛ بگونه‏اي که مي‏توان آنرا مصداق عنوان: «القاء النفس في التهلکه» يا خود را به هلاک انداختن يا در معرض نابودي افکندن دانست، بگونه‏اي که اگر فقها به چنين امري پي مي‏بردند، به طور قطع به تحريم آن اجماع مي‏کردند.