آيا مي‏توانيم از يک مرجعي به مرجع ديگر، عدول کنيم؟

آيا مي‏توانيم از يک مرجعي به مرجع ديگر، عدول کنيم؟

عدول کردن از مرجعي به مرجع ديگر، در تمام مسائل جايز است. عدول کردن چه در مورد شخص زنده و يا مرده، مشکلي ندارد.