اگر از مجتهدي، تقليد مي‏کردم، مي‏توانم از او به مجتهد ديگري عدول کنم و آيا شرايطي د ر

اگر از مجتهدي، تقليد مي‏کردم، مي‏توانم از او به مجتهد ديگري عدول کنم و آيا شرايطي د راين مسأله وجود دارد؟ و آيا مي‏توانم به مرجع ديگري به اين علت که نظراتش موافق خواسته هاي من است، يا اينکه او را با فرهنگ تر مي‏دانم، عدول کنم ؟

انگيزه، چه شخصي باشد يا عيني، مي‏توان از مرجع زنده به مرجع ديگر عدول کرد. پس عدول کردن مادامي که مرجع ديگر، جامع الشرايط، باشد جايز است، خصوصا اگر در نظر مکلف، آن مرجع بهتر باشد.