در چه مواردي مي‏توانيم از مرجع متوفي به مرجع ديگري، رجوع کنيم، با توجه به اينکه، مکلف چيزي از فتواهاي مرجع متوفي را به ياد نمي‏آورد؟

در چه مواردي مي‏توانيم از مرجع متوفي به مرجع ديگري، رجوع کنيم، با توجه به اينکه، مکلف چيزي از فتواهاي مرجع متوفي را به ياد نمي‏آورد؟

اگر مرجع، فوت گردد، رجوع به مرجع زنده براي شناخت اينکه او بقاي برتقليد ميّت، را جايز مي‏داند يا نه واجب است؛ در اين‏صورت مادامي که مکلف، چيزي از فتواهاي مرجع مرده را بياد نمي‏آورد، بهتر اين است که از مرجع زنده تقليد‏کند. نظر ما هم اين است که بقا بر ميّت، بصورت مطلق جايز است، و نمي‏توان از او عدول‏کرد.