آيا مي‏توان از مرجعي که عدول از خود را جايز نمي‏داند، عدول‏کرد؟

آيا مي‏توان از مرجعي که عدول از خود را جايز نمي‏داند، عدول‏کرد؟

مي‏توان از مرجع زنده‏اي به مرجع زنده ديگر عدول کرد، حتي اگر آن مرجع، عدول را جايز نداند.