اگر

اگر شخصي از مرجعي تقليد‏کند و آن مرجع بميرد، در صورتي که رساله او را نخوانده و به فتاواي او عمل نکرده‏ باشم، مي‏توانم بر تقليد از او باقي بمانم؟

مي‏تواند تقليد از او را ادامه دهد، و نيز مي‏تواند به مرجعي زنده، عدول کند، او در اين زمينه مخيّر است.