در صورتي که شخصي، مقلد آيت الله العظمي خوئي (ر‏ه) باشد، سپس به آ

در صورتي که شخصي، مقلد آيت الله العظمي خوئي (ر‏ه) باشد، سپس به آقاي فضل الله (ره) عدول‏کند، و بار ديگر به آقاي خوئي عدول‏کند، آيا چنين شخصي مي‏تواند بر تقليد از آقاي خوئي با نظر آقاي فضل الله، باقي‏بماند؟

شخصي که از مجتهدي تقليد‏کند وآن مجتهد، بميرد، مي‏تواند به شخص زنده عدول کند، و نيز مي‏تواند همچنان از ميّت تقليد‏کند. اگر فرض کنيم او به شخص زنده عدول کرده باشد، با اينکه بهتر است که بار ديگر به ميّت، عدول نکند، در عين حال، تقليد و عمل او صحيح است، البته اين در صورتي است که اين کار او، مخالفت قطعي را در پي نداشته باشد.