اگر بخواهيم از مرجعي به مرجع ديگر عدول کنم، به چه کاري نياز دارم؟

اگر بخواهيم از مرجعي به مرجع ديگر عدول کنم، به چه کاري نياز دارم؟

کافي است که نيّت کنيد اعمال را براساس نظرات کسي که مي‏خواهيد از او تقليد کنيد، به‏جا آوريد.