مؤمني در اعمال خود از آقاي خوئي تقليد مي‏کرد، سپس به جنابعالي عدول کرد.

مؤمني در اعمال خود از آقاي خوئي تقليد مي‏کرد، سپس به جنابعالي عدول کرد. آيا به او اجازه مي‏دهيد که بار ديگر از آقاي خوئي تقليد‏کند، و آيا ضوابطي دراين زمينه وجود دارد، لطفا در صورت وجود ضوابطي، آنها را ذکر نمائيد؟

وي مي‏تواند در مسائلي که براساس نظر اينجانب، عمل نکرده باشد، رجوع کند، امّا اگر آنها را بر اساس نظر اين‏جانب عمل نکرده باشد و رجوع به او مخالفت قطعي را در پي داشته باشد، رجوع صحيح نيست، وبايد بر اساس نظر ما، به وظيفه خود عمل‏کند.