آيا عدول از مرجعي به مرجع ديگر، نياز به اجازه مرجع دوم دارد، در صورتي که نظر مرجع دوم وجوب تقليد از اعلم باشد؟

آيا عدول از مرجعي به مرجع ديگر، نياز به اجازه مرجع دوم دارد، در صورتي که نظر مرجع دوم وجوب تقليد از اعلم باشد؟

مي‏تواند به هر مرجع ديگر جامع الشرايطي، عدول کند، وتنها نيت کردن کافي است، و نيازي به اجازه مرجعي که از او تقليد مي‏کند ندارد، بويژه اينکه اعلميت، شرطي در تقليد نيست.