اگر نفقه‏هايي که پدرم براي من مصرف مي‏کند، براسا

اگر نفقه‏هايي که پدرم براي من مصرف مي‏کند، براساس نظر مرجع تقليدم، کسب حرام به حساب آيد، ولي براساس نظر مرجع تقليد پدرم جايز باشد، نفقه‏گرفتن از او چه حکمي دارد؟ و آيا اين مال بر من حلال است؟

اشکالي ندارد، مادامي که پدرت بر اساس حجّت شرعي، عمل کرده است.