مردي، از مرجعي تقليد مي‏کند، آيا همسر او نيز بايد از آن مرجع تقليد‏کند؟

مردي، از مرجعي تقليد مي‏کند، آيا همسر او نيز بايد از آن مرجع تقليد‏کند؟

بر زن واجب نيست که از مرجع تقليدي که شوهرش از او تقليد مي‏کند، تقليد‏کند، شايد اين دو باهم توافق نظر پيدا کند و شايد، خير.