شخصي از

شخصي از مرجعي تقليد مي‏کرد که قائل به صحيح بودن عقدي بود، پس از اين، از مرجعي تقليد کرد که قائل به بطلان آن عقد است، آيا آن عقد را باطل بشمارد يا صحيح؟

مي‏توان بنا را برصحت آن عقد، بر اساس تقليد سابقش کند، به‏ويژه آنکه اگر مقلد او بناي بر تقليد از مرجع متوفي را اجازه بدهد، مثلا اگر از مرجعي تقليد مي‏کرد که عربي بودن لفظ عقد را شرط صحت بداند، سپس از مرجعي تقليد کند که چنين شرطي را لازم نداند، مي‏تواند بر تقليد گذشته خود، همچنان ادامه دهد، وحکم به صحت عقد خود کند.