ولايت فقيه عام (مطلق) و خاص چه فرقي باهم دارند؟ و آيا به ولايت مطلق فقيه، اعتقاد داريد؟

ولايت فقيه عام (مطلق) و خاص چه فرقي باهم دارند؟ و آيا به ولايت مطلق فقيه، اعتقاد داريد؟

ولايت فقيه مطلق، به معناي آن است که تمام آنچه را که براي امام معصوم (ع) ثابت است، براي فقيه نيز ثابت باشد. ولايت خاص، هم به معناي اين است که اين ولايت، در برخي امور حسبي مانند ولايت بر قاصرين ومسائلي همچون اوقاف و عهده داري امور عام، براساس قاعدة حفظ کليت نظام، مي‏باشد؛ اين‏جانب به ولايت مطلقة فقيه، معتقد نيستم.