رابطه بين ولايت فقيه و تشيع چيست؟ و آيا اين

رابطه بين ولايت فقيه و تشيع چيست؟ و آيا اين پروژه، موقتي است براي حفظ تشيع به گونه اي که با مسائل زمانه ما متناسب است؟ و آيا اين امکان وجود دارد که پروژه اي ديگر را با همين هدف، ايجاد کرد؟

ولايت فقيه، جزئي از فقه نظام سياسي در اسلام است، و مسلمانان با همه مذاهبشان بر وجوب اين که اسلام درهمه زمنيه ها بايد حاکم باشد، اختلاف نظر ندارند. فقه اسلامي تمام جزئيات اين نظام را بازگو کرده و از جمله اين مسائل، ويژگي‏هاي حاکم و آنچه که شيعيان دراين زمينه آن را شرط مي‏دانند، يعني اينکه او بايد فقيه «مجتهد» باشد؛ چيزي که بعدها به «ولايت فقيه» معروف شد.

اين مسأله نظرات و ديدگاههاي متفاوتي را در برداشت، با اين همه برنامه تشيع، همان برنامه اسلام است. آنچه که در عرصه سياسي مطلوب است، حاکميت بخشيدن به اسلام است بر اساس هر مذهبي که باشد تا نظامي باشد، در قبال حکومتهاي لائيکي که امروزه برجامعه اسلامي حکومت مي‏کنند؟