آيا هر کشوري بايد ولي فقيه مخصوص به خود، داشته باشد؟

آيا هر کشوري بايد ولي فقيه مخصوص به خود، داشته باشد؟

يکي بودن ولي فقيه يا تعدد آن، بستگي به شرايط دارد، لذا اگر ممکن باشد يک ولي فقيه، باشد که امري شايسته است، ولي در صورتي که ممکن نباشد جايز است ولي فقيه، متعدد باشد.