آيا ولي فقيه، مي‏تواند درمسائل سياسي دخالت کند؟

آيا ولي فقيه، مي‏تواند درمسائل سياسي دخالت کند؟

بله، از جمله اختيارات او دخالت در مسائل سياسي است، بلکه او خود مسؤول جهت گيري سياسي مردم است، البته اين در صورتي است که او شخص خبره و آگاه به اين مسائل باشد.