آيا شرط اعلميت در ولي فقيه لازم است- چنانکه اين امر در مرجع، شرط است- ياخير؟

آيا شرط اعلميت در ولي فقيه لازم است- چنانکه اين امر در مرجع، شرط است- ياخير؟

شرط اعلميت، در ولي فقيه وجود ندارد، بلکه کافي است که فقيه از اجتهاد و عدالت و آگاهي به مسائل سياسي و اداري برخوردار باشد.