نظرشما در مورد مکلفي که مي‏خواهد از فقيهي تقليد‏کند که به ولايت فقيه، اعتقاد ندارد چيست؟

نظرشما در مورد مکلفي که مي‏خواهد از فقيهي تقليد‏کند که به ولايت فقيه، اعتقاد ندارد چيست؟

در صورتي که مرجع تقليد، جامع الشرايط باشد، منعي در اين زمينه وجود ندارد.