آيا عدالت کسي که مشروعيت حکومت ولايت فق

آيا عدالت کسي که مشروعيت حکومت ولايت فقيه را براساس اجتهاد يا تقليد خود، و يا براثر ناداني (قاصر يا مقصر)، قبول نداشته باشد ونظرش را آشکار يا غيرآشکار بيان دارد،منتفي مي‏شود يا خير؟

اگر عدم اعتقاد به ولايت فقيه براساس اجتهاد يا تقليد باشد، موجب منتفي شدن عدالت نخواهد بود، ولي با وجود اين، جايز نيست که چنين شخصي يا اشخاصي به کليت نظامي که براساس ولايت فقيه به وجود آمده آسيب وارد کنند؛ و اين امر نبايد موجب اختلاف در ميان عامة مردم باشد، ماداميکه هر شخص، در اين مورد به مرجع خود مراجعه مي‏کند.