اگر يکي از مراجع تقليد، به واجب بودن تظاهراتي فتوا دهد، ولي قانون اين کشور، تظاهرات را منع‏کند، در اينجا تکليف چيست؟

اگر يکي از مراجع تقليد، به واجب بودن تظاهراتي فتوا دهد، ولي قانون اين کشور، تظاهرات را منع‏کند، در اينجا تکليف چيست؟

اطاعت از فقيهي که متصدي امور عمومي است در مسائلي که به حفظ کليت نظام، مرتبط است و از جمله شؤون ولايت او است، واجب است، البته کسي که معذور است به چنين امري مکلف نخواهد بود.