آيا عمل به احتياط، واجب است يا خير؟ و چرا؟

آيا عمل به احتياط، واجب است يا خير؟ و چرا؟

وقتي که فقيهي به وجوب عمل به احتياط، نظر دهد، بايد به نظر او عمل کرد، واگر اين احتياط باعبارت: «احوط وجوبي» باشد، مکلف بين عمل به احتياط و رجوع به مرجع ديگري که احتياط را واجب نمي‏داند، مخيراست.