آيا کسي که به احتياط واجب عمل نکند، گناه‏کار است؟

آيا کسي که به احتياط واجب عمل نکند، گناه‏کار است؟

احتياط آن است که وي گناه‏کار است، مگر آنکه از مرجعي تقليد‏کند که آنرا جايز بداند.