چه زماني عمل به احتياط، واجب مي‏شود، و چه زماني مستحب؟

چه زماني عمل به احتياط، واجب مي‏شود، و چه زماني مستحب؟

در صورتي که مرجع تقليد، در مسأله‏اي فتوا دهد، احتياط در همين مسأله که برخلاف اين فتوا باشد، احتياط استحبابي است، و اگر در چنين مسأله‏اي فتوا نباشد، احتياط واجب خواهد بود.