مقصود از عبارت: (احوط ترک است، با وجود اينکه جواز، نيز وجهي دارد) چيست؟ آيا مقصود، ترک است يا جواز؟

مقصود از عبارت: (احوط ترک است، با وجود اينکه جواز، نيز وجهي دارد) چيست؟ آيا مقصود، ترک است يا جواز؟

مقصود، اين است که اين کار جايز است، ولي احتياط ترک آن است.