هنگامي که فقيه بگويد: بهتر، آن ‏است، و احوط اين‏است، کدام يک مقدم می باشد؟

هنگامي که فقيه بگويد: بهتر، آن ‏است، و احوط اين‏است، کدام يک مقدم می باشد؟

چنين امري در مورد احتياط استحبابي نه وجوبي است، بنابراين مکلف، ميان اين دو مخيّر است، ولي مستحب ‏است که مکلف به ارجح تر آن عمل کند.