چه تفاوتي بين احتياط وجوبي و احتياط استحبابي که در رساله هاي علمي ذکر شده، وجود دارد؟ و آيا کسي که به احتياط وجوبي عمل نکند، گناه‏کار است؟

چه تفاوتي بين احتياط وجوبي و احتياط استحبابي که در رساله هاي علمي ذکر شده، وجود دارد؟ و آيا کسي که به احتياط وجوبي عمل نکند، گناه‏کار است؟

احتياط واجب، احتياطي است که برمکلف واجب است که به آن عمل‏کند، يا اينکه دراين مسأله به مجتهد ديگري رجوع کند، و کسي که با آن به مخالفت برخيزد گناه‏کار است، مگر آنکه به مجتهد ديگري رجوع کند. احتياط استحبابي هم مخير بودن مکلف، به عمل به احتياط يا ترک آن است، ولو اينکه به مجتهدي ديگري رجوع نکند.