آيا در احتياط واجب و پس از عمل بر خلاف احتياط مي‏توان به مرجع ديگري رجوع کنيم يا اينکه رجوع، بايد قبل از عمل کردن به احتياط انجام گيرد؟

آيا در احتياط واجب و پس از عمل بر خلاف احتياط مي‏توان به مرجع ديگري رجوع کنيم يا اينکه رجوع، بايد قبل از عمل کردن به احتياط انجام گيرد؟

رجوع به مرجع ديگر، ولو اينکه بعد ازعمل کردن [برخلاف احتياط] باشد، صحيح خواهد بود و ذمّه شخص، بارجوع به مرجع ديگر، بري، خواهد بود.