احتياط مسبوق به فتوي، چيست؟

احتياط مسبوق به فتوي، چيست؟

احتياط مسبوق به فتوي، مانند گفته ما در رساله است: جايز است که شخص روزه دار، دود برآمده از سوختن چوب را استنشاق کند، ولي احوط، ترک اين ‏است، پس جايز بودن استنشاق، فتواي سابق است، و امر به احتياط، پس از فتوي است، و مسبوق به آن‏است.