آيا عمل کردن به احتياط استحبابي، مستحب است؟

آيا عمل کردن به احتياط استحبابي، مستحب است؟

عمل کردن به احتياط استحبابي به اين بهانه که انسان را به واقعيت مي‏رساند، مستحب است، نه اينکه اين عمل، به‏خودي خود، مستحب باشد.