استخري که عمق آن 3 متر و طولش 7 متر است، که بچه‏ها در آن شنا مي‏کنند، اگر احتمال نجاست آن را

استخري که عمق آن 3 متر و طولش 7 متر است، که بچه‏ها در آن شنا مي‏کنند، اگر احتمال نجاست آن را به اين علّت که بچه‏ها در آن شنا مي کنند بدهيم، آيا بايد آنرا نجس بشماريم، با توجه به اينکه «کلر» در آب وجود دارد و بوي آن بر آب استخر غلبه دارد؟

در صورتي که متغير شدن آب کثير ناشي از تغير رنگ يا طعم و يا بوي آن به رنگ يا طعم يا بوي نجاست، نباشد نمي‏توان آنرا نجس حساب کرد، کافي است در حکم طهارت آن آب، شک کنيم که آيا تغيير کرده يا نه، امّا وجود ماده «کلر» به مطلق بودن آب آسيبي وارد نمي‏کند، به رغم اينکه کلر، طعم آب را اندکي تغيير مي‏دهد.