آيا ادرار نوزاد شيرخوار پسر يا دختر پاک است يا نجس؟

آيا ادرار نوزاد شيرخوار پسر يا دختر پاک است يا نجس؟

نجس است.