حکم ادرار ومدفوع و مني حيواني که گوشت آن نجس است، چيست؟

حکم ادرار ومدفوع و مني حيواني که گوشت آن نجس است، چيست؟

حيواني که خوردن گوشت آن حرام است ادرار ومدفوع و مني آن هم نجس است