حکم فضله‏هاي پرندگان و ماهيها چيست؟

حکم فضله‏هاي پرندگان و ماهيها چيست؟

فضله هاي پرندگان و ماهيها به طور مطلق پاک است.