حکم ترشّحات قهوه‏اي رنگي که پس از دوره ماهانه خارج مي‏شود چيست، آيا پاکند يا نجس؟

حکم ترشّحات قهوه‏اي رنگي که پس از دوره ماهانه خارج مي‏شود چيست، آيا پاکند يا نجس؟

چنين ترشحاتي نجس‏اند زيرا [درحقيقت] خون مي‏باشند.