آيا ترشحات زرد رنگي که پس از حيض خارج مي‏شود نجس‏است؟ وآيا آنها را حيض بشماريم يا خير؟

آيا ترشحات زرد رنگي که پس از حيض خارج مي‏شود نجس‏است؟ وآيا آنها را حيض بشماريم يا خير؟

خير، حيض نيست، بلکه جزو استحاضه شمرده مي‏شود، ونجس است البته اگر به اين امر علم داشته باشيم که چنين ترشحي خون است ونه چرکي که به علت التهاب وچيزي از اين قبيل، به وجود آمده باشد.