اگر زني در زماني که مبتلا به عادت ماهانه است وارد برکه آبي شود، آيا آب برکه نجس مي‏شود يا خير؟

اگر زني در زماني که مبتلا به عادت ماهانه است وارد برکه آبي شود، آيا آب برکه نجس مي‏شود يا خير؟

به مجرد اينکه زن در عادت ماهانه باشد داخل شدن او در آب موجب نجاست آن نمي‏شود، بله اگر خوني بر بدن يا لباس او باشد وآب برکه قليل باشد- يعني کمتر از کر- آب نجس مي‏شود، ولي درصورتي که آب زياد باشد، يعني کر يا بيشتر، و رنگ آن با تأثير از خون دگرگون نشود، آن آب نجس نمي‏باشد .