آيا خوني که در بدن دام ذبح شده مي‏ماند، در صورتي که شک‏کنيم که مقدار متعارف آن خارج شده يا نه پاک‏است يا خير؟

آيا خوني که در بدن دام ذبح شده مي‏ماند، در صورتي که شک‏کنيم که مقدار متعارف آن خارج شده يا نه پاک‏است يا خير؟

به طهارت‏آن، حکم کنيد، زيرا چنين شکي با وجود اينکه ذبح کننده، مسلمان و آگاه به شيوه ذبح شرعي است، و ملازم با خروج خون به مقدار متعارف خون از دام ذبح شده است، ارزشي ندارد و از چنين شکي صرف نظر کنيد.