مدتي است عمل جراحي ديسک کمر انجام دا

مدتي است عمل جراحي ديسک کمر انجام داده‏ام و در محل زخم، يکي از بخيه‏ها پاره شده و از آن، خونابه ترشح مي‏شود، آيا چنين ترشحي وضو را باطل مي‏کند، و آيا چنين ترشحي پاک‏است يا خير؟

خونابه پاک ‏است، و وضو و نماز را باطل نمي‏کند، در مورد سؤال فوق، حتي از خوني که از زخم او بيرون مي‏آيد- تا وقتي که به بهبودي برسد- بخشوده است، چه خون محض‏باشد يا آغشته به خونابه باشد.