آيا مايع لزجي که آغشته به خون ناشي از التهابات است، نجس است يا خير؟

آيا مايع لزجي که آغشته به خون ناشي از التهابات است، نجس است يا خير؟

مادامي‏که آغشته به خون است نجس شمرده مي‏شود، و بايد هر‏آنچه که با آن تماس دارد، مانند بدن و لباس تطهير کند، البته اين در صورتي است که مکلف درصدد انجام کاري باشد که نياز به تطهير لباس و بدن باشد مانند، اداي نماز، ولي اگر اين خون از زخمي تازه باشد که از آن خون ترشح مي شود، تا شفا يافتن، مورد عفواست .